Frz Conger Pike Chunk

CÁ  LẠT CẮT KHÚC

- English name: Conger Pike Chunk

- Latin name: Muraenesox cinereus

- Size: 13-15 cm

- Packing: 675gr/pa, VAC x 20