Frz Mudfish headless

CÁ  LÓC CẮT ĐẦU

- English name: Frz Mudfish Headless

- Latin name: Ophiocephalus striatus

- Size: 600gr up

- Packing: 600gr/pa VAC x 17