Palm Nuts

Cau tươi đông lạnh

- English name: Frz Palm Nuts

- Latin name:

- Size: 15-17, 18-20 pcs/lb

- Packing: 450grs/pa VAC x 40